Informácia o uzavretí zmluvy

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODPRAHOVÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA

Formulár: Príloha č. 9 - Informácia o uzavretí zmluvy (podprahové zákazky) - nezverejňuje sa podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) Centrum pre liečbu drogových závislostí

IČO: 37957651

Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica Slovensko

Kontaktné miesto (miesta): CPLDZ Cesta k nemocnici 55, Banská Bystrica Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Končoková Telefón: +421 484335672 Email: koncokova@cpldz-bb.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.cpldz-bb.sk I.2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti

1.2.1. Druh verejného obstarávateľa

Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. a)

1.2.2. Hlavný predmet alebo predmety činnosti

Zdravotníctvo

1.2.3. Verejný obstarávate!' nakupuje pre iných verejných obstarávateľov

Nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY Opis

11.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa

Poskytovanie stravovacích služieb - príprava a dovoz

11.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Kategória služby číslo: Služby Kategória služby číslo: 17

c) Hlavné miesto poskytovania služieb: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica

NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK032

11.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je poskytovanie stravovacích služieb - príprava a dovoz pre pacientov Centra pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica. Stravovanie bude poskytované každý deň, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov, pre predpokladaný počet 27 pacientov za deň.

11.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet

Hlavný slovník: 55000000-0 Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 55320000-9, 55322000-3, 55521100-9 II.2. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Poskytovanie stravy pre predpokladané množstvo 27 pacientov za deň. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota: 39 900,0000 EUR

ODDIEL IV. POSTUP IV.1. Druh postupu IV.1.1. Druh postupu

Výzva na predkladanie ponúk IV.3. Administratívne informácie IV.3.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

163/013-DA-03/8-12

ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY

V.1. Dátum uzatvorenia zmluvy

16.08.2013

V.2. Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku

1

V.3. Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov

0


V.4. Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva MILVAR, s.r.o.

IČO: 36018899

Školská 9 , 97401 Banská Bystrica Slovensko

Telefón: +421 484138773 V.5. Informácie o hodnote zmluvy

Hodnota: 39 900,0000 EUR Vrátane DPH Sadzba DPH (%): 20

Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov Hodnota: 12

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie VI.4. Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky

Číslo oznámenia vo VVO: 9697-WYS, číslo VVO 120/2013 z 21.06.2013 VI.5. Dátum odoslania tohto oznámenia

19.08.2013

avatar

MUDr. Martin Somora

02. september, 2013

0 komentárov

Pridajte komentár / otázku


Vitajte na našich stránkach

Ak máte problémy s alkoholom či drogami, prišli ste na správne miesto. Konzultujte svoj problém s odbornými lekármi. Navštívte nás a informujte sa, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a tak skvalitniť svoj život.

Vyhľadávanie v článkoch

RSS články

RSS články CPLDZ - BB