Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ BANSKÁ BYSTRICA

Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica

Podprahová zákazka vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 120/2013 zo dňa 21.06.2013 pod číslom 9697-WYS na predmet zákazky

Poskytovanie stravovacích služieb – príprava a dovoz „.

V zmysle § 44 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v PROFILE.

Úspešný uchádzač :

Úspešný uchádzač č. 1 MILVAR, s.r.o., Školská 9, 974 01 Banská Bystrica

vo svojej ponuke splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a podmienky účasti v zadaní podprahovej zákazky, bol zaradený do hodnotenia podľa stanoveného kritériá a jeho ponuková celková cena v € s DPH za dennú stravnú jednotku – 1 ošetrovací deň v € s DPH .

Komisia na vyhodnotenie ponúk z hľadiska hospodárnosti a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov akceptuje predloženú ponuku a odporúča verejnému obstarávateľovi uzavrieť zmluvu s týmto uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.

Poradie uchádzačov:

obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzačov

Poradie

MILVAR, s.r.o., Školská 9

974 01 Banská Bystrica

1

V Banskej Bystrici 20.08.2013

MUDr. Martin Somora

riaditeľ CPLDZ

avatar

MUDr. Martin Somora

02. september, 2013

0 komentárov

Pridajte komentár / otázku


Vitajte na našich stránkach

Ak máte problémy s alkoholom či drogami, prišli ste na správne miesto. Konzultujte svoj problém s odbornými lekármi. Navštívte nás a informujte sa, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a tak skvalitniť svoj život.

Vyhľadávanie v článkoch

RSS články

RSS články CPLDZ - BB