Zmluva č.1/2013

Zmluva č. 1 /2013

Uzatvorená podľa § 269 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z. – Občianskeho zákonníka v znení zmien a doplnkov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov : Centrum pre liečbu drogových závislostí

Sídlo : Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený : MUDr. Martin Somora – riaditeľ

IČO : 37 957 651

DIČ : SK2021923222

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000286370/8180

1.2 Dodávateľ:

Názov : MILVAR, s.r.o.

Sídlo : Školská 9, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený : Emil Novák – konateľ

IČO : 36 018 899

DIČ : 2020086035

IČ DPH : SK2020086035

Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu : 50187045/0900

Označenie registra : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 4318/S

Článok 1

PREAMBULA

1. Zmluva sa uzatvára podľa § 269 Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov - Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom na obstaranie zákazky bol použitý postup verejného obstarávania – podprahová zákazka.

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je odplatné poskytovanie stravovacích služieb – príprava a dovoz stravy pre pacientov Centra pre liečbu drogových závislostí min. v rozsahu, za podmienok a za cenu dohodnutú v tejto zmluve. V rozsahu podľa objednávky v zmysle platného diétneho systému pre zdravotnícke zariadenia.

Článok 3

Miesto a čas plnenia

3.1 Miesto dodania stravy: Centrum pre liečbu drogových závislostí, Cesta k nemocnici 55, Banská Bystrica – priestor pri ambulantnej časti.

3.2 Čas plnenia: každý kalendárny deň, vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov:

Raňajky: pri dodaní večere v predchádzajúci deň.

Obed: do 12.00 hod.

Večera: do 16.00 hod.

Článok 4

Cena, platobné podmienky a podmienky úpravy ceny

4.1 Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/96 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/96

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za stravovacie služby:

4.2.1. Uvedená ako cena za dennú stravnú jednotku – 1 ošetrovací deň vrátane dodávky do miesta určenia v členení:

Cena bez DPH 5,60

DPH 20% 1,12

CENA s DPH 6,72

Z toho:

4.2.1.1 Raňajky:

Cena bez DPH 1,05

DPH 20% 0,21

CENA s DPH 1,26

4.2.1.2 Obed:

Cena bez DPH 2,40

DPH 20% 0,48

Cena s DPH 2,88

4.2.1.3 Večera:

Cena bez DPH 2,15

DPH 20% 0,43

Cena s DPH 2,58

4.3 Cena za diétnu stravu je rovnaká ako cena bežnej stravy.

4.4 Podrobná kalkulácia ceny tvorí prílohu tejto zmluvy.

4.5 Preddavok zo zmluvnej ceny objednávateľ neposkytuje. Podkladom na úhradu ceny bude vyúčtovanie – faktúra dodávateľa. Fakturácia služieb bude vykonaná mesačne podľa kvantity poskytnutého plnenia za obdobie od prvého do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej vyhotovenia.

4.6 Mesačná fakturácia vychádza z denného počtu vydaných jedál v členení raňajky, obed, večera a počtu dní v príslušnom mesiaci.

4.7 Súčasťou faktúry bude údaj o dennom počte objednaných a vydaných jedál v členení raňajky, obed, večera.

4.8 Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 ods.2 zákona č. 222/2004

Z. z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných predpisov v čase jej vystavenia.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena za službu sa počas platnosti zmluvy bude upravovať len v prípade legislatívnych zmien.

Článok 5

Práva a povinnosti dodávateľa

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy výlučne prostredníctvom osôb, ktoré spĺňajú podmienku bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti.

5.2 Dodávateľ je povinný pri poskytovaní služby dodržiavať platné právne predpisy, poskytovať služby odborne a kvalitne a zaväzuje sa dodržiavať normy HACCP.

5.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať stravu vyhovujúcu biologickým, dietelogickým, kalorickým potrebám pacientov, pestrú, obohatenú o vlákninu, vitamíny, stopové prvky, nízkocholesterolovú, zodpovedajúcu trendu v prevencii kardiovaskulárnych a onkologických ochorení. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať predpísané dávkovanie liečebnej výživy.

5.4 Dodávateľ vyhotoví a predloží týždenný jedálny lístok najneskôr do utorka predchádzajúceho týždňa na odsúhlasenie vrchnej sestre. Prípadné zmeny jedálneho lístka musia byť predložené objednávateľovi min. jeden deň pred dňom plnenia. K zmene jedálneho lístka môže dôjsť až po jeho odsúhlasení objednávateľom.

5.5 Dodávateľ zabezpečí asistenta výživy v súlade s platnými predpismi.

5.6 Dodávateľ zabezpečí dodávku stravy v termonádobách, obedároch, prípadne iných nádobách vozidlom určeným výhradne na prepravu stravy, za podmienok zodpovedajúcich hygienickým požiadavkám v zmysle platných právnych predpisov.

5.7 Dodávateľ sa zaväzuje dodať stravu na dohodnuté miesto a odovzdať ju službukonajúcej sestre a sanitárovi. V prípade dodania stravy na iné ako dohodnuté miesto sa strava nepovažuje za dodanú.

5.8 Dodávateľ je povinný prípadné nedostatky v kvalite jedál nahlásené objednávateľom bezodkladne odstrániť.

Článok 6

Práva a povinnosti objednávateľa

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť týždenný jedálny lístok a odsúhlasený doručiť dodávateľovi najneskôr do štvrtka predchádzajúceho týždňa.

6.2 Objednávateľ je povinný telefonicky nahlásiť dodávateľovi v pracovných dňoch objednávku stravy pre pacientov na daný kalendárny deň do 12.00 hodiny dňa predchádzajúcemu dňu dodania stravy.

Objednávka stravy pre pacientov musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:

počet pacientov, pre ktorých má byť strava dodaná,

druh a počet požadovaných diét.

Stravu je oprávnená objednávať vrchná sestra, v prípade jej neprítomnosti sestra poverená jej zastupovaním.

Zmena diét sa nahlasuje podľa potreby telefonicky do 12.00 hod. príslušného kalendárneho dňa.

6.3 Objednávateľ zabezpečí, aby priestory, ktoré boli určené ako miesto dodávky, boli sprístupnené povereným zástupcom dodávateľa počas ich výkonu, vrátane povolenia vstupu do objektu povereným zástupcom dodávateľa počas ich výkonu, ktorých mená a identifikačné údaje dodávateľ oznámi objednávateľovi.

6.4 Objednávateľ je povinný stravu dovezenú dodávateľom prevziať. Prevzatím stravy je poverená službukonajúca sestra a sanitár. V prípade prevzatia stravy inou ako uvedenou osobou, reklamácia zo strany objednávateľa nebude akceptovaná.

6.5 Výdaj stravy pacientom, umývanie riadu a prepravných nádob zabezpečuje objednávateľ. Vyprázdnené termonádoby a obedáre objednávateľ odovzdá dodávateľovi čisté pri ďalšom dodaní stravy.

6.6 Objednávateľ má právo priebežne kontrolovať kvalitu jedál. V prípade zistenia nedostatkov je oprávnený požiadať dodávateľa o ich odstránenie.

Článok 7

Zmluvné pokuty

7.1 V prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou faktúry, je dodávateľ oprávnený účtovať objednávateľovi úroky vo výške podľa § 369 Obchodného zákonníka. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa vedeného v jeho peňažnom ústave.

7.2 Ak dodávateľ nedodrží lehoty plnenia uvedené v tejto zmluve, v čl. 3, bode 3.2, zaväzuje sa zaplatiť pokutu vo výške 150 € za každý deň, v ktorom došlo k neplneniu zmluvného vzťahu.

7.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak nebude môcť z havarijných dôvodov plniť predmet zmluvy v zmluvne dohodnutom rozsahu a lehotách, bezodkladne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Dodávateľ je povinný zabezpečiť poskytnutie plnenia predmetu zmluvy u iného dodávateľa pri dodržaní podmienky rovnakej kvality, ceny a rovnakých lehôt plnenia, ako je dohodnuté v zmluve. V prípade, že dodávateľ nesplní túto povinnosť okamžite, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výšky 1 000 € za každý prípad porušenia plnenia zmluvy.

Článok 8

Zodpovednosť za chyby - reklamácie

8 Dodávateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok 9

Doba trvania a skončenia zmluvy

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinná prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci uzatvorenia zmluvy.

9.2 Túto zmluvu je možné pred uplynutím jej doby platnosti skončiť písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 3- mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane.

9.3 Zmluvu možno ukončiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

V Banskej Bystrici dňa: V Banskej Bystrici dňa:

.......................................... .........................................

Objednávateľ Dodávateľ

avatar

MUDr. Martin Somora

16. august, 2013

0 komentárov

Pridajte komentár / otázku


Vitajte na našich stránkach

Ak máte problémy s alkoholom či drogami, prišli ste na správne miesto. Konzultujte svoj problém s odbornými lekármi. Navštívte nás a informujte sa, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a tak skvalitniť svoj život.

Vyhľadávanie v článkoch

RSS články

RSS články CPLDZ - BB